Start : O nas : Ogłoszenia : Przetarg: remont nawierzchni dróg wewnętrznych
PolskiEnglish
Przetarg: remont nawierzchni dróg wewnętrznych

Lubań dnia 03.01.2019r.

 

Agromet ZEHS Lubań S.A. ul. Esperantystów 2

ogłasza zbieranie ofert cenowych na wykonanie prac remontowych nawierzchni  dróg wewnętrznych na terenie zakładu Agromet ZEHS Lubań S.A. przy ul. Esperantystów 2

Zakres prac obejmuje  powierzchnię terenu 1970 m2

  • przygotowanie podłoża
  • frezowanie nawierzchni bitumicznej i betonowej
  • oczyszczenie nawierzchni
  • skropienie emulsją asfaltową nawierzchni.
  • regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych i ulicznych, oraz włazów kanałowych
  • odwodnienie liniowe z betonu lub tworzyw sztucznych, wymiana istniejącego uszkodzonego
  • pokrycie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, grysowo-żwirowych, grubość po zagęszczeniu  5 cm


Osoby zainteresowane zapraszamy do wizji lokalnej w zakładzie Agromet ZEHS Lubań S.A. przy ul. Esperantystów 2. (Dział Utrzymania Ruchu i Ochrony Środowiska)

Termin realizacji wykonania prac na terenie  zakładu do końca maja 2019 r.


Oferty cenowe wraz z kosztorysami prac oraz terminem wykonania usługi należy składać do dnia 08.02.2019r. w sekretariacie biura Zarządu Agromet ZEHS Lubań S.A. w Lubaniu

ul. Esperantystów 2.

 

 

Warunki udziału:

1) w stosunku, co do których nie prowadzi się postępowania upadłościowego, nie ogłoszono ich upadłości ani nie są w likwidacji,

2) posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,


Kryteria wyboru oferty :

1) Koszt wykonania usługi

2) Termin wykonania usługi


Zarząd Agromet ZEHS Lubań SA zastrzega sobie wybór najlepszej oferty, pozostałe oferty zweryfikowane negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty będą zamieszczone na stronie internetowej Agromet ZEHS Lubań SA